REGIO. Vanaf vandaag, 1 januari 2020, kunnen erkende Oost-Vlaamse natuurverenigingen bij de provincie Oost-Vlaanderen aankloppen voor  financiële steun bij de aankoop van waardevolle natuurgronden. Het provinciebestuur voorziet hiervoor jaarlijks 300.000 euro. Met deze financiële hulp wil de provincie waardevolle ecologische gebieden beter beschermen en het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen en herstellen. 

Natuurverenigingen die beroep willen doen op subsidie moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De lijst met voorwaarden is terug te vinden op de website oost-vlaanderen.be. Momenteel zijn er in de provincie slechts twee verenigingen die aan het reglement voldoen: Natuurpunt vzw en de vzw Durme.  Geert De Smet, voorzitter vzw Durme, reageert tevreden en stelt dat met deze hulp de vzw Durme de volgende jaren meer nieuwe natuur kan creëren rond de Durme, Moervaart en Schelde. Het reglement houdt ook rekening met de toenemende druk op landbouwgronden. Aankopen in herbevestigd agrarisch gebied zijn uitgesloten, tenzij het percelen met actueel hoge natuurwaarden betreft.

gedeeltelijk herstel van de biodiversiteit is mogelijk

Door de klimaatverandering zijn biotopen en soorten ernstig bedreigd. Vooral de droogte is nefast. "Als we niet ingrijpen, riskeren vele planten- en diersoorten te verdwijnen. Anderzijds zien we soorten als de otter en de bever in Vlaanderen schuchter terugkeren. Dat zij weer een kans maken, is o.a. te danken aan de zorg voor biotopen en geduldig maar efficiënt natuurbeheer.", klinkt het.  Met haar natuurbeleid wil de Provincie het ecologisch herstel bevorderen. Idealiter zijn natuurgebieden voldoende omvangrijk, met elkaar verbonden en ingebed in een kwalitatief omgevend (landbouw)landschap. Maar ook in de stad en in bewoonde kernen is vergroening belangrijk, o.a. voor het verkoelend effect bij hitte en de gunstige invloed op het algemeen welzijn. (mb)