BEVEREN. De inplanting van een verkaveling voor 100 huizen in de Haagstraat in Vrasene zorgt voor heel wat tegenstand in de buurt. Tijdens het openbaar onderzoek werden een 80-tal digitale bezwaren ingediend. Buurtbewoners overhandigden nog eens 160 bezwaren op papier. De bewoners hielden in het bedreigde gebied ook een symbolische actie. Daarmee hopen zij dat het gemeentebestuur van Beveren kiest voor het behoud van het waardevolle stuk open ruimte en de verkaveling afwijst. Volgens de buurtbewoners brengt het project de leefbaarheid en de mobiliteit in gevaar. Ook dreigt er volgens de buurtbewoners gevaar voor wateroverlast. 

De buurt vreest voor een te hoge verkeersdruk. "Met 100 woningen extra wordt gerekend op 180 auto’s extra die iedere ochtend en avond door dezelfde hoek van Vrasene rijden. En dat op een plaats waar reeds veel sluipverkeer aanwezig is vanuit St-Gillis-Waas tot Stekene. Daarmee komt er tot in het centrum van Vrasene extra-druk en bijkomende onveiligheid voor de schoolgaande kinderen en zwakke weggebruikers.", klinkt het. "Uit officiële tellingen van de gemeente blijkt dat er in de ochtendspits tussen 6.00u en 8.00u gemiddeld 149 auto’s per uur passeren t.h.v. de Kortbroekstraat richting provinciale baan. En dan is de mogelijke verkaveling er nog niet bijgerekend."

Daarnaast vreest de buurt dat ook de afvoer van regenwater een probleem zal vormen. De omgeving is immer gevoelig voor overstromingen. "De weiden tussen Haagstraat en voetbalveld staan in de winter regelmatig onder water. Bovendien is er geen adequate afwatering voor waterloop 15. Het grootste deel van het te verkavelen gebied ligt lager als de bestaande woningen. Zowel het regen- als afvalwater zal worden aangesloten op de bestaande riolering in de Haagstraat. Dit zal dan gravitair geloosd worden in de omliggende riolering. Dat betekent dat men de percelen niet alleen zal verharden, maar tevens zal verhogen om een gravitaire lozing te kunnen realiseren! In dat geval wordt het probleem van hemelwaterafvoer nog veel erger voor de omwonenden.", aldus de buurtbewoners. 

Het buurtcomité zegt tot hiertoe geen gehoor te vinden bij het gemeente bestuur. Met afgeven van de bezwaren, hopen de buurbewoners het gemeentebestuur aan hun kant te krijgen. Ook rekenen ze dat het decreet voor de betonstop de gemeente zal inspireren om het projectgebied een andere bestemming te geven. (mb)